Financial Reports

名稱 檔案
新巨101年Q1財報 下載
新巨101年Q2財報 下載
新巨101年Q3財報 下載
新巨101年Q4財報 下載
新巨102年Q4財報 下載
新巨103年Q4財報 下載
新巨104年Q4財報 下載
新巨105年Q4財報 下載